אמונה ואהבה

"מי שאור האמונה מתגלה עליו בטהרתו
הוא אוהב את כל הבריות כולן
בלא שום שיור כלל,
וכל מעיניו הוא בעלייתן ותיקונן…"

הרב אברהם יצחק הכהן קוק

"אורות האמונה" עמ' 44.

אהבת אדם אדמה עולם